Thông tin mới

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VĂN LANG VINH DỰ NHẬN DANH HIỆU “SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TIÊU BIỂU NĂM 2017” VÀ DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN 30 - 40 NĂM”.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VĂN LANG VINH DỰ NHẬN DANH HIỆU “SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TIÊU BIỂU NĂM 2017” VÀ DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN 30 - 40 NĂM”.

Sáng 13-10, tại Hội trường TP.HCM, Hiệp hội DN TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 13 (13/10/2004 - 13/10/2017). Trong buổi lễ này, Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang được tôn vinh là một trong 57 doanh nghiệp phát triển bền vững trên 30 - 40 năm.